Од роднини и пријатели глава не можеш да кренеш. Ако веќе си му помогнал на еден, значи можеш да им помогнеш на сите. Ако ти како директор, како шеф, како раководител, или позиционерски политичар не помагаш во оваа безработица, кој може? А треба да се работи, да се живее, да се преживее.

Ќе ме вработиш кај тебе, ќе ми најдеш некое местенце кај твоите, па ќе ти бидам вечно благодарен. Да знаеш, се врти колце на тркалце, може да дојде и некое мое време, па ти да побараш помош од мене. Знаеш како е: стореното се памети, ама и нестореното не се заборава. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Ја има секој, ама се ретки оние што секојдневно ја конкретизираат и остваруваат без отстапка пред други и пред друго, пред нејзината загроза.

Ретките се дел од колективниот живот, учествуваат во него, но не трошат многу енергија на неговата смисла и содржина. Бидејќи тој од нив не го бара тоа.

Колективниот живот е всушност зависност на нечија, а неретко и од  сечија егзистенција, од друга или други, покрај друга или други. Што значи дека тој никогаш не е и не треба да биде единствен, безалтернативен; да му се оддадеш, да му се посветиш со целото свое битие, со сета сушност на својата егзистенција. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Поет: уметник на зборовите. Има начелно иста судбина како и другите уметници. Тој е со слични диспозиции и сличен карактер, потоа има слична општествена положба итн.

Пистаел: најшироко земено, писател е секој оној што пишува. Тоа е човек од перо (писател, автор, книжевник), кој се занимава со пишување како занимање, произведувајќи книги, написи и други материјали поради публикување. Тоа е лице кое се служи со пишаниот збор за да ја соопшти својата мисла, чувство, приказ, а сметајќи дека тоа би можело да биде од општ интерес. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Секој ден, речиси по цел ден и во не мал дел од ноќта. Еднакво кога пишувам, допишувам, запишувам или препишувам. Еднакво кога физички се трошам во што било и за што било.

Се разбира, никогаш едновремено. Не оти е невозможно, ако не сѐ можно е барем со две или три, туку поради времето што ми преостанува откако ќе ги поминам или ќе ме одминат сите банални секојдневности. А тоа никогаш доволно. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Ќе дојдат некои сметкаџии, ќе ти ја удрат сметката, ќе си пресметаат како може најлесно да биде по нивно, и со сила ако треба, и ќе те соберат за да се најдеш во небрано. Бидејќи не чинело вака, треба, мора да биде поинаку. Не се знае точно какво е тоа поинаку, ама ќе се научи. Само поинаквото да почне.

Ти си живеел некако, бидувало секако, ама дошло време да не може да се живее како што се живеело. Нужни се промени, зашто секаде се околу нас па не можеме да останеме покусо, а се нужни и за да биде поарно. И…се превртува работата. Излегува дека досега те лажеле, те краделе, си спиел, не си се свестувал. Светот не ги чека оние што заостануваат зад него и одамна отишол толку напред да не можат никогаш да го достасаат. Сега барем да почнеш да му се приближуваш. Менувачите се сигурни и тврди. Ако не може да се смени со арно, со сила ќе се промени. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

На нашево време му се потребни силни личности кои ќе ја покренат работната и творечката енергија на колективот, кои ќе се зафатат со многубројните проблеми што ја генерираат нашата севкупна криза. Ова барање станува прва точка од дневниот ред на нашево секојдневје.

Се чини дека конечно дојдовме до сознанието, со векови потврдувано но во нашата практика: личноста е секогаш посилна од колективот, индивидуалното е над колективното. И како вредност и како критериум и како идентитет. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Прашање на лична проценка и стручна односно експертска оценка: вчера е многу помалку денес отколку денес вчера, а денес е помалку утре отколку утре денес.

Кога станува збор за задоволувачки (просечен, стандарден) или висок степен на развој, континуитетот има поголема вредност (вчера во денес), но и перспективата (особено блиската иднина) е поприсутна, поблиска и поочигледна (утре во денес). Обратна е ситуацијата при незадоволително (потпросечно) или ниско развојно ниво.

Особено како товар кој е најдобро што побрзо да се остави, да се отфрли, да се третира вчера. Оти е тоа најголемиот виновник за сѐ како што е. Тоа е најодговорно за состојбата статус кво. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Ако не му се застане на патот, ако навреме не се открие и не се отфрли, политичкото квазилидерство може да заведе, може да ја мобилизира деструктивноста кај поединецот и масата, па да предизвика дури трагични последици.

Граѓанските војни обично се планираат и подготвуваат во главите на политичките квазилидери за кои, во остварувањето на личните амбиции, интереси и цели, смртта е само неизбежна бројка на „храбри“ животи. Тие се подготвени без никаква грижа на совеста и најмал инцидент да го искористат за разгорување на страстите, омразата и агресивноста. Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Таа настанува во воспоставувањето на односи помеѓу власта и политичката јавност односно помеѓу политиката и цивилниот сектор на општеството. Притоа, политичката јавност треба да се разбере како групирање на критички настроени и комуникациски активни поединци и групи. Делотворната политичка комуникација тече според однапред дадени-создадени канали и со активност на одделни општествени институции, кои се наменети за јавно и масовно комуницирање-масмедиумите.

Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил

Општествените промени што ги остваривме поради потемелно, посуштинско освојување на граѓанските слободи и демократијата воопшто, на културниот и цивилизацискиот напредок, ја отворија перспективата на личноста и нејзиниот пред сѐ творечки идентитет; таа да се најде во конкурентско опкружување, постојано да ги проверува своите способности и достигања, да се надградува себеси со забрзано темпо, до степен рамноправно да комуницира со светот.

Continue Reading

Коментирај со својот Facebook профил