Создавање на стварноста

Создавањето на стварноста (виртуелна стварност?) не е ништо друго освен маинпулација со јавноста. Притоа, станува збор за создавање, значи за процес, а не за создадена стварност. Затоа што да се создаде стварност е практично невозможно. Имено, се создава посакувана, што ќе рече лажна, нереална, непостојна стварност. А не може да се создаде, односно да биде…

Оригиналноста и еклектицизмот

За оригиналноста чинам дека не е потребно никакво објаснување односно толкување: нешто прво, единствено во видот, самостојно, кое се разликува од обичното-особено во творечка смисла. За еклектицизмот: во филозофијата тоа е начин на мислење кога некој не создава свој сопствен систем, туку го избира од други системи она што му се чини точно и погодно-поволно,…

Наши пред станадардите на ЕУ

Познати се стандардите на ЕУ, оние што треба односно мораме да ги спроведеме доколку го почитуваме, доколку го третираме како обврска консензусот во однос на нашето евро-атлантско интегрирање. Тие се мошне високи, „тешки“ и во догледно време недостижни. Сигурно ќе останат недостижни доколку продолжиме да чекориме вака и со „овие“ ижкако со оние“. 

Култура, творештво, автор- систем на вредности

Еден лидер на партија, која претендира да победи на парламентарни избори односно да ја освои власта, при јавен настап, сведувајќи сѐ на економијата, меѓу другото рече дека „и културата е економија“. Дали мислеше на нејзината основа („нема ништо без пари, па ни култура“) или на економската култура-не е познато. Во секој случај, станува збор за симплифицирање…

Личен став

Да се има личен став е помеѓу најважните „легитимации“ на личноста во едно демократско, плурално општество. Се разбира, тој мора да биде јасен, прецизен, изграден, втемелен на цврсти аргументи и факти, за да биде респектабилен и дел од заедничка заложба или решение.

Што е тоа политика?

Не, не ми е намерата да пренесам некои познати и помалку познати дефиниции на политиката или да понудам сопствена. Нема потреба за тоа, бидејќи ние сме толку „изверзирани“ во политиката што знаеме да ја водиме и со површно (па и никакво) разбирање. A што, од друга страна, и не е лошо ако се има предвид…

Од вистина до заблуда

За вистината и заблудата може да се говори од искуствен аспект, но никако не можат и не смеат да се занемарат сознајно-теоретските елаборации и ставови на многумина филозофи и други учени. Дури, речиси нема филозоф или мислител-интелектуалец кој не запрел пред категориите „вистина“ и „заблуда“ и не се обидел да ги проблеамитизра, односно да изгради…

За критичката свест и самосвест

Можеби критичката самосвест е поважна, посилна и повредна од свеста. За авторот сигурно. А може ли едната без другата? Не може, но немаат иста валидност, нема равенство помеѓу нив. Напротив, критичката самосвест кај авторот, во него, ја претпоставува свеста за она што го прави, што го создава. И едната и другата се потврдуваат во задоволството…

Независноста и непристрасноста

Одамна е осознаено од врвни учени дека независноста во својата суштина значи објективност. Па сепак, кај нас одвреме-навреме се поставува, всушност се повторува ова прашање  и се покренуваат дискусии, се развиваат полемики: постои ли или не независност (особено медиумска), како таа се потврдува и афирмира во практиката-секојдневјето, ја препознаваме ли, дали се наметнува, дали доминира…